VÁŠ PODPIS POMÔŽE ZASTAVIŤ EXTRÉMIZMUS V EURÓPE

Podporte našu európsku iniciatívu občanov:

  • Za účinné opatrenia proti terorizmu
  • Za účinnú ochranu menšín
  • Za mierovejšiu Európu

Šesť krokov, ktoré požadujeme na zaistenie bezpečnejšej Európy

Požadujeme od európskych politikov, aby proti ľavicovým anarchistom, neonacistom a islamským fundamentalistom podnikli tieto účinné kroky:

V Európe doposiaľ neexistuje dohoda na spoločnej definícii extrémizmu. Len jednoznačná a spoločná definícia nám umožní prijať spoločné právne opatrenia a odstrániť medzery v zákone. Potrebujeme jasnú a ucelenú právnu definíciu extrémizmu, ktorá by vychádzala zo základných práv Európskej únie, ako sú sloboda myslenia, sloboda prejavu a dôstojnosť a rovnosti všetkých ľudí. Každý, kto poruší tento právny rámec alebo podporí extrémizmus, bude zverejnený na zozname. Pridávanie mien na tento zoznam bude prebiehať pod dohľadom súdu.
Požadujeme aktívnejšiu spoluprácu úradov a vzájomnú výmenu informácií. Podobne ako medzinárodné siete vytvárajú extrémisti, musia efektívnu sieť vytvoriť aj úrady, aby proti nim mohli účinne bojovať. Dôležitým opatrením bude zavedenie spoločného celoeurópskeho varovného zoznamu, na ktorom budú vedené osoby a organizácie s extrémistickým pozadím.
Dôrazne žiadame otvorenosť a transparentnosť: organizácie, ktoré čelia podozreniu z extrémizmu, musia zverejniť všetky peňažné toky presahujúce 100 000 eur ročne a doložiť zdroj týchto finančných prostriedkov. To účinne zamedzí financovanie extrémizmu a terorizmu zo zahraničia.
Všetky informačné a komunikačné kanály, ako aj mediálne aktivity týchto organizácií, musia podliehať sprísnenej povinnosti sprístupňovania informácií. To sa týka nielen tlačených informácií, ako sú časopisy, brožúry a letáky, ale aj webových stránok a stránok a príspevkov na sociálnych sieťach ako Facebook. Tieto organizácie musia jednoznačne uviesť zdroje informácií a spôsob svojho financovania.

Cieľom týchto opatrní je boj s nepravdivými informáciami a propagandou. Každý, kto túto povinnosť nesplní a nebude konať dostatočne transparentne, môže byť zaradený na európsky varovný zoznam.
Ľudia, ktorí v dôsledku extrémizmu utrpia ujmu, by mali mať nárok na náhradu škody. Presunutie dôkazného bremena obetiam uľahčí a zjednoduší úspešné uplatnenie ich právnych nárokov. Okrem náhrady škôd spôsobených extrémizmom dôrazne žiadame zavedenie vyšších pokút: buď 20 miliónov eur, alebo desaťnásobok sumy vynaloženej na podporu extrémizmu.
Európske osvedčenie, ktoré by mohli získať napríklad umiernené náboženské organizácie, by pomohlo jasne rozlíšiť, ktoré podniky a organizácie otvorene odmietajú extrémizmus a prijali opatrenia na vylúčenie všetkých foriem jeho podpory. A naopak, poukázalo by na tie, u ktorých takéto riziko hrozí.