VÁŠ PODPIS POMÔŽE ZASTAVIŤ EXTRÉMIZMUS V EURÓPE

Podporte našu iniciatívu občanov Európy:

  • Za účinné opatrenia v boji proti extrémizmu
  • Pre účinnú ochranu menšín
  • Pre mierovejšiu Európu

Šesť akcií, ktoré žiadame na zaistenie bezpečnejšej Európy

Požadujeme od európskych politikov, aby proti ľavicovým anarchistom, neonacistom a islamským fundamentalistom podnikli tieto účinné kroky:

V Európe doposiaľ neexistuje spoločná dohoda, ako definovať extrémizmus. Len jednoznačná a spoločná definícia nám umožní urobiť spoločné právne opatrenia a zaplniť výkladové medzery v zákone. Okrem iného, požadujeme jasnú a jednotnú právnu definíciu extrémizmu, ktorej základom sú základné práva Európskej únie, ako je sloboda myslenia, náboženského vyznania a zásada rovnosti všetkých ľudí. Ten, kto poruší tento právny rámec alebo podporí extrémizmus, bude zverejnený na zozname. Konkrétne mená budú na tento zoznam pridávané na základe právneho konania.
Výraznejšiu spoluprácu úradov a vzájomnú výmenu informácií. Rovnako ako majú svoju medzinárodnú sieť extrémisti, musia podobne efektívnu sieť vytvoriť aj úrady, aby mohli úspešne potierať ich činnosť. Dôležitým opatrením je vedenie spoločného celoeurópskeho varovného zoznamu, na ktorom budú vedené osoby a organizácie s extrémistickým základom.
Požiadavka na otvorenosť a transparentnosť: Organizácie, ktoré čelia podozreniu z extrémizmu, musia zverejniť všetky peňažné toky presahujúce 100 000 eur ročne a doložiť zdroj týchto finančných prostriedkov. Tým budeme môcť spoločne podchytiť financovanie extrémizmu a terorizmu zo zahraničia.
Rozšírená povinnosť transparentnosti musí platiť tiež pre všetky informačné kanály a média týchto organizácií. K tomu patria nielen tlačené informácie ako sú časopisy, brožúry a letáky, ale aj domovské stránky a stránky na sociálnych sieťach, ako je Facebook. V tejto súvislosti musí byť jasne dohľadateľné, odkiaľ dané informácie pochádzajú a akým spôsobom sú financované.

Týmto vyhlasujeme vojnu nepravdivým informáciám a propagande. Ten, kto zahmlieva a nepracuje transparentne, môže byť zaradený na varovný zoznam.
Ľudia, ktorí utrpeli v dôsledku extrémizmu ujmu, majú mať nárok na náhradu tejto škody. Takzvaným presunom dôkazného bremena budú mať obete jednoduchšiu a rýchlejšiu možnosť presadiť svoje nároky pred súdom. Okrem náhrady škody za ujmy spôsobené extrémizmom, požadujeme vysoké peňažné tresty: buď 20 miliónov eur, alebo desaťnásobok čiastky, ktorá bola vydaná na extrémistický čin.
Európska pečať kvality (napr. pre umiernené náboženské spoločnosti a pod.) napomôže jasne rozlíšiť, ktoré spoločnosti a organizácie extrémizmus odmietajú a prijali opatrenia k vylúčeniu akejkoľvek formy podpory extrémizmu. A opačne u tých, u ktorých existuje potenciálne riziko.