VÁŠ PODPIS POMÔŽE ZASTAVIŤ EXTRÉMIZMUS V EURÓPE

Podporte našu európsku iniciatívu občanov:

 • Za účinné opatrenia proti terorizmu
 • Za účinnú ochranu menšín
 • Za mierovejšiu Európu

Čo požadujeme

Čo požadujeme

 

Ku každodennému životu v Európe už patrí teror a násilie. A to sa nám nepáči. Musíme si zachovať našu slobodu, blahobyt a základné práva pre nás a naše deti. Preto je teraz najvyšší čas k ochrane týchto hodnôt.  Extrémistické náboženské a politické názory nemajú v Európe miesto.

Pre prijatie tých správnych opatrení je potrebná odvaha a vôľa. Rovnako tak proti odporu ľudí a (prevažne zahraničných) organizácií, ktoré podnecujú a podporujú teror a nenávisť v Európe.  

 

Ukážme spoločnú silu a postavme sa proti extrémizmu a násiliu!

Vyzývame európskych politikov, aby už konečne prijali spoločné účinné opatrenia, ktoré zamedzia prívalu extrémizmu. Len vďaka spoločným pravidlám, platným pre celú Európu, môžeme poraziť teror a násilie. Požadujeme jasnú smernicu Európskej únie, na základe ktorej budú mať členské štáty povinnosť spoločne postupovať proti extrémistickým prúdom v Európe, predovšetkým tiež proti financovaniu extrémistov zo zahraničia.

Toto je náš balíček opatrení. Podporte teraz boj proti extrémizmu svojím hlasom!

 

Dôrazné opatrenia proti extrémizmu  

 

 • Definovať extrémizmus:  V Európe doteraz neexistuje spoločná dohoda, ako definovať extrémizmus. Len jednoznačná a spoločná definícia nám umožní urobiť spoločné právne opatrenia a zaplniť výkladové medzery v zákone.
 • Celoeurópsky varovný zoznam a spolupráca úradov: Spolupráca úradov v jednotlivých európskych krajinách umožní výmenu informácií o extrémistoch. Celoeurópsky varovný zoznam zaistí dôsledné sledovanie extrémistov vo všetkých európskych krajinách.
 • Zastavenie financovania zo zahraničia: Nie je možné akceptovať financovanie extrémistov, ktorí ohrozujú našu spoločnosť zo zahraničia. Najmä z krajín ako je Katar alebo Turecko plynie každý rok do islamistických organizácií v Európe neskutočné množstvo peňazí.
 • Zastavenie propagandy: Extrémisti sa infiltrujú do našej spoločnosti a do všetkých oblastí života propagandou. Zabráňme šíreniu extrémistických politických a náboženských myšlienok do našich škôl, úradov, súdov, do nemocníc a predovšetkým na sociálnych sietiach, ako je napríklad Facebook. 
 • Zjednodušenie výpovedí a konaní o náhrade škody: Ľudia, ktorí boli poškodení extrémistami majú mať možnosť požadovať odškodnenie. Napríklad, pokiaľ je žene z náboženských dôvodov odopreté vzdelanie. Ďalej má byť extrémizmus dôvodom pre rýchle a nekomplikované vypovedanie (pracovných) zmlúv.   
 • Pečať kvality „bez extrémizmu“: Zavedenie celoeurópskej pečate kvality zjednoduší identifikáciu organizácií a spoločností, ktoré podporujú naše európske hodnoty a základné práva.  

 

Podporte práve teraz náš balíček opatrení proti extrémizmu!

 

 

Naše požiadavky znamenajú konkrétne:  

Website_StopExtremism_Wabe_SK_klein.jpg 

 • Výraznejšiu spoluprácu úradov a vzájomnú výmenu informácií. Rovnako ako majú svoju medzinárodnú sieť extrémisti, musia takú sieť vytvoriť aj úrady, aby mohli úspešne potierať ich činnosť. Dôležitým opatrením je vedenie spoločného celoeurópskeho varovného zoznamu, na ktorom budú vedené osoby a organizácie s extrémistickým základom.  

Pre opatrenia tohto druhu požadujeme tiež jasnú a jednotnú právnu definíciu extrémizmu, ktorej základom sú základné práva Európskej únie, ako je sloboda myslenia, náboženského vyznania a zásada rovnosti všetkých ľudí. Ten, kto poruší tento právny rámec alebo podporí extrémizmus, bude zverejnený na zozname. Konkrétne mená budú na tento zoznam pridávané na základe právneho konania.

 • Požiadavka na otvorenosť a transparentnosť: Organizácie, ktoré čelia podozreniu z extrémizmu, musia zverejniť všetky peňažné toky presahujúce 100 000 eur ročne a doložiť zdroj týchto finančných prostriedkov. Tým budeme môcť spoločne podchytiť financovanie extrémizmu a terorizmu zo zahraničia.  

  Rozšírená povinnosť transparentnosti musí platiť tiež pre všetky informačné kanály a média týchto organizácií. K tomu patria nielen tlačené informácie ako sú časopisy, brožúry a letáky, ale aj domovské stránky a stránky na sociálnych sietiach, ako je Facebook. V tejto súvislosti musí byť jasne dohľadateľné, odkiaľ dané informácie pochádzajú a akým spôsobom sú financované.
  Týmto vyhlasujeme vojnu nepravdivým informáciám a propagande. Ten, kto zahmlieva a nepracuje transparentne, môže byť zaradený na varovný zoznam. 
 • Ľudia, ktorí pracujú pre podporovateľov extrémizmu majú mať možnosť dať v budúcnosti rýchlejšie a jednoduchšie výpoveď a byť pritom lepšie zaistení. Okrem toho majú mať nárok na odškodnenie.  
  Toto pravidlo platí samozrejme aj naopak: zamestnávatelia majú mať možnosť dať výpoveď zamestnancom s extrémistickými názormi a to s okamžitou účinnosťou, bez odstupného.  
 • Ľudia, ktorí utrpeli v dôsledku extrémizmu ujmu, majú mať nárok na náhradu tejto škody. Takzvaným presunom dôkazného bremena budú mať obete jednoduchšiu a rýchlejšiu možnosť presadiť svoje nároky pred súdom. 
  Okrem náhrady škody za ujmy spôsobené extrémizmom, požadujeme vysoké peňažné tresty: buď 20 miliónov eur, alebo desaťnásobok čiastky, ktorá bola vydaná na extrémistický čin.  
 • Európska pečať kvality (napr. pre umiernené náboženské spoločnosti a pod.) napomôže jasne rozlíšiť, ktoré spoločnosti a organizácie extrémizmus odmietajú a prijali opatrenia k vylúčeniu akejkoľvek formy podpory extrémizmu. A opačne u tých, u ktorých existuje potenciálne riziko.

 

Za naše základné práva sme bojovali desiatky rokov – teraz musíme bojovať za ich udržanie. Náš návrh je konštruktívnym príspevkom, ktorý pomôže potlačiť extrémizmus.   

 

Vyšlite spoločne s nami signál! Podporte našu občiansku iniciatívu svojim podpisom!